מאמרים

מתן פסק הדין בערעורה של חברת B.G Assistance ltd ובא כוחה עו"ד איתן סגל

אחד הדברים הטובים בבית המשפט הוא שהמוסד הותיק אינו משאיר מקום לפרשנות. בכל משפט בו הוא עוסק, הוא מפרט לפרטי פרטים את גזר הדין, את תקופת מתן העונש ואפילו את קבלת הסכומים שנפסקו לטובת אחד הצדדים. גם בתיק שנידון בין חברת B.G Assistance ltd תחת ייצוגו של עו"ד איתן סגל לבין מר פרנקל אנטון תחת ייצוגו של עו"ד שטיין, דבר זה לא היה שונה. החלוקה הייתה כזו שאינה משתמעת לשתי פנים והבהירה באופן חד משמעי מה על מר פרנקל לעשות. הערעור של עו"ד איתן סגל אכן הניב את הדרוש, ולמר פרנקל לא נותר אלא לשלם כדלהלן:

"לאור האמור לעיל, אנו מחליטים לקבל את הערעור ומחייבים את המשיב לשלם למערערת סך של 10,073.69 מ"ג כשיעורם בשקלים נכון ליום הגשת התביעה, ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין, מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.  

 

כמו כן, ישלם המשיב למערערת הוצאות, ושכר טרחת עורך דין בסך של 10,000 ש"ח+ מע"מ צמוד מהיום. לאור התוצאה אליה הגענו, ונוכח הצהרתו של ב"כ המערער, מתייתר בזאת הצורך לדון ביתר הטענות שהובאו בעיקרי הטיעון מטעם המערערת. הפקדון בתיק יוחזר למערערת."